Apoštolská církev - jihomoravská oblast

Apoštolská církev Jihomoravská oblast
+420 736472153
karel.kana4@gmail.com

BÚ oblasti - 2500499134/2010

 

Modlitební body oblasti pro rok 2018 si můžete stáhnout zde:

Verš pro naši oblast:

Efezským 3:20 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, 21 jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Oblastní pastorálka JMO AC

24.11.2012 09:00

Každý rok v tomto čase se pastoři a starší našich sborů se svými manželkami scházejí spolu s Úzkou radou naší církve. Tento čas nazýváme oblastní pastorálkou. Naším záměrem je, aby jak starší, tak i jejich manželky byli informováni o aktuálním dění v církvi.  Téma letošního vyučování bratra biskupa je "Pět služebností".